О нама

Правни факултет Универзитета у Београду, као део једног од најстаријих универзитета на Балкану, са темељима у првој половини 19. века, био је увек водећа српска и југословенска образовна и научна институција у области права. Окупљао је врхунске научнике и врсне предаваче који су образовали око 50.000 дипломираних правника и преко 2.000 магистара и доктора наука. Студије овог Факултета представљале су расадник најпрестижнијих стручњака, научника и наставника за целу бившу Југославију. О историји и традицији Правног факултета више можете сазнати у делу Историјат.

Факултет је смештен у центру Београда (www.beograd.org.rs), престоници Републике Србије (www.srbija.sr.gov.rs). Локацију Правног факултета у Београду на мапи града наћи ћете oвде.

Зграда Факултета изграђена 1940. године, дограђена је крајем века, тако да Правни факултет данас располаже простором од 15.750 м2. Факултет има десет великих слушаоница и амфитеатара (од којих највећи, чувена „петица“, може да прими преко 1.000 слушалаца), десетак учионица и семинарских соба, судницу за практичну наставу, свечану Салу за седнице, модерну Конференцијску салу, једну од највећих правних Библиотека у региону са 159.147 примерака монографских публикација, и 359.643 свезака серијских публикација, шездесетак кабинета за наставнике и сараднике који су повезани у локалну рачунарску мрежу и на Интернет, рачунарски центар, студентску рачунарску лабораторију, простран студентски клуб, наставнички клуб итд. Мапи зграде Правног факултета можете приступити овде.

Правни факултет у Београду окупља у свом наставничком колегијуму истакнуте стручњаке за различите правне дисциплине, као и за низ других друштвених наука (економија, социологија, филозофија, политичке науке, правна историја, итд.). Међу њима, и данас као и раније, има чланова Академије наука, међународних стручних организација, угледних имена у домаћој и међународној научној јавности. Преко 100 наставника и сарадника који данас изводе наставу на Факултету можете упознати у делу Наставници.

Такође, као гости у настави на Правном факултету часове и курсеве држе домаћи и страни стручњаци и професори страних универзитета.

По броју студената Правни факултет Универзитета у Београду је један од највећих у региону, са око 8.000 студената на основним студијама, око 1.280 студената на мастер академским студијама и око 260 студената на докторским академским студијама. На студијама за иновацију – специјализацију знања из различитих области сваке године се упише око 50 полазника. Информације о свим облицима студија, од уписа до диплома свих степена, можете наћи у делу Студије.

СТАТУТ

Делатност и организација Правног факултета Универзитета у Београду регулисани су важећим законима и Статутом Правног факултета.

Поред наставне делатности Факултет остварује научно-истраживачке, наставно-научне и стручне активности у разноврсним облицима (пројекти, курсеви за иновацију знања, стручно усавршавање и оспособљавање кадрова, консалтинг, научне и стручне расправе, академска и стручна сарадња са другим институцијама и друго), организује публиковање резултата, као и других стручних и научних радова својих чланова, факултетског часописа Aнали Правног факултета и других публикација. Активности на том плану можете видети у одељцима за Научни рад и Публикације.

Проф. др Зоран Мирковић, декан Правног факултета

Информатор о раду Правног факултета Универзитета у Београду сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Правилник о приступу подацима и евиденцији можете преузети овде.

Конкретне информације о управним и стручним органима, научним и стручним телима и администрацији (стручним службама) и њиховој активности можете наћи у делу Организација.

Догађаје на Правном факултету, значајне за Факултет и његове чланове, као и стручне активности наставника и сарадника изван Факултета, редовно бележи Билтен Acta diurna.

Живот студената на Факултету није сведен само на предавања и испите. Представу о разноврсним студентским делатностима изван наставе даће вам преглед у делу Студентски живот.

Правни факултет Универзитета у Београду редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената. У школској 2018/2019. години Факултет је у складу са законским обавезама приступио изради Извештаја o самовредновању.  

Архиве