Катедра за правно-економске науке

О катедри

Од оснивања Правног факултета економски и правно-економски предмети су саставни део наставних планова. Уредба Правног факултета из 1897. године (Зборник закона и уредаба, 1967, стр, 105) наводи да се, између осталих, на „правном факултету уче ове науке: … 15. Народна економија, 16. Финансије, 17. Статистика“ и да су ови предмети обавезни за све слушаоце. Уредба правних факултета Универзитета у Београду, Загребу и Љубљани из 1938. (Зборник закона и уредаба, 1967, стр, 105) наводи да је задатак правних факултета да раде на правним, друштвеним и економским наукама и наводи следеће предмете који су важни за образовање правника: Народна економија, Привредна историја, Историја економских доктрина, Наука о финансијама, Финансијско право, Економска политика и Статистика.

Наставни планови Катедре за правно-економске науке су се током више од века изучавања економских и правно-економских предмета континуирано прилагођавали захтевима осавремењавања правног образовања. У том смислу, чланови Катедре усмеравају свој научно-истраживачки рад на релевантна  економска и правно-економска питања са којима се суочава наше друштво у вези са европским интеграцијама и глобализацијским процесима, објављују своје радове у престижним међународним и домаћим часописима, објављују студије, монографије, уџбенике, учествују на домаћим и међународним пројектима и конференцијама, а у оквиру Фискалног друштва Србије (Serbian Fiscal Society) и Српског удружења за економску анализу права (Serbian Law and Economics Association), организују домаће и међународне конференције и семинаре.  


Предмети

Економске и правно-економске науке су као академске дисциплине неодвојиви део правног образовања. Катедра за правно-економске науке на нивоу основних, мастер, докторских и специјалистичких студија покрива економске и правно-економске предмете који студентима пружају прилику да разумеју међусобни утицај економског и правног система, да спознају  тржишне феномене, улогу државе у савременој привреди, да упознају како институције делују на привредни раст и друштвено благостање, да овладају алатом и методологијом модерне економске науке и њиховом применом у праву и да науче да критички преиспитују ефекте законодавства. У том смислу, Катедра покрива предмете које припадају научној области економске анализе права и јавних финансија и финансијског права: теме микро и макроекономије, пореског права, јавних финансија, права конкуренције, финансијских тржишта, економског права, економске анализе права. Заједно са Економским факултетом Универзитета у Београду, Катедра организује International Master in Taxation.

Основне академске студије

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Основи економије (10)IIIО
Економско право (4)IVС
Право конкуренције3 (3)VС
Финансијска тржишта (2)VIИ
Пореско право (8)VIIО
Економска анализа права (2)VIIIИ
Право међународних пореских уговора (2)VIIIИ

Мастер академске студије

Правно-економски модул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Јавне финансије и пореско право (20)IО
Економско право (10)IIИ
Економска анализа права (10)IIИ
Рачуноводство за правнике (10)IIИ
Економска политика (10)IIИ
Међународно уговорно пореско право (10)IIИ

Пословноправни модул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Упоредно право конкуренције4 (10)IIИ

International Master in Taxation
University of Belgrade – Faculty of Law and Faculty of Economics

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Economics of Taxation: Principles and Policy (ЕФ) (6)IО
Principles of Tax Law and Tax Procedure (ПФ) (6)IО
Direct and Indirect Taxes (ЕФ и ПФ) (6)IО
Tax Accounting (ЕФ) (6)IIО
International Tax Planning (ПФ) (6)IIО
Digitalisation and Taxation (ЕФ и ПФ) (6)IИ
Ethical Issues in Tax Practice (ЕФ и ПФ) (6)II-IVИ
Corporate Finance (ЕФ) (6)II-IVИ
Business Econometrics and Data Analysis (ЕФ) (6)II-IVИ
EU Tax Law (ПФ) (6)IIИ
EU Company Law (ПФ) (6)II-IVИ
Real Estate and Financial Services Taxation (ЕФ и ПФ) (6)IIIО
Comparative Tax Systems in the Belt and Road Area (ПФ и ЕФ) (6)IIIО
EU Legal and Economic System (ПФ и ЕФ) (6)IVИ
Intermediate Public Finance (ЕФ) (6)IVИ
Digital skills course* (ЕФ) (3)IVО
Moot Court or Research Project (ПФ и ЕФ) (6)IVО
Internship (ЕФ и ПФ) (3)II-IVО

Master in European Integration

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Introduction to the Economic System of the EU (5)IО
EU Tax Law (8)IIИ

Докторске академске студије

Ужа научна област јавних финансија и финансијског права

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Пореско право (10)IIО
Порески систем Републике Србије (10)IIО
Јавне финансије (10)IIО
Пореско право Европске уније (10)IIIИ
Сукоб закона у међународном пореском праву (10)IIIИ

Ужа научна област економске анализе права, микроекономије и макроекономије

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Економска анализа институција (10)IIО
Mикроекономска теорија I (10)IIО
Mакроекономија (10)IIО
Микроекономска теорија II (10)IIIИ
Економика европских интеграција (10)IIIИ
Економска анализа конкуренције (10)IIIИ

Привредноправна ужа научна област

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Право конкуренције5 (10)IIIИ
Економско право (10)IIIИ

Студије за иновацију (специјализацију) знања из области пореско саветовање

Назив предметаСеместарСтатус1
Увод у пореско право IО
Директни порезиIО
Индиректни порезиIО
Уговори о избегавању двоструког опорезивања, сукоб пореских закона и међународно пореско планирањеIО
Право привредних друштаваIIО
Порески управни пoступак и управни спор у пореској материјиIIО
Основи грађанског праваIIО
Рачуноводство и финансијски извештајиIIО

1 О – општеобавезни предмет; С – обавезни предмет са смера; И – изборни предмет; Г – предмет са групе; ПВ – правна вештина; В – вештина; П – пракса.
2 Европски систем преноса и акумулације бодова.
3 Заједно са Катедром за грађанско право.
4 Заједно са Катедром за грађанско право.
5 Заједно са Катедром за грађанско право.


Наставници и сарадници

Катедра за правно-економске науке Правног факултета Универзитета у Београду има десет чланова – професора emeritus-a, пет редовних професора, једног ванредног професора и три асистента. Катедра користи семинар „Јован Ловчевић“ (семинар 217).

Шеф катедре

Заменик шефа катедре

Секретар катедре

Редовни професори

Илић Попов Гордана
др

Илић Попов Гордана

редовни професор
Јовановић Александра
др

Јовановић Александра

редовни професор
Беговић Борис
др

Беговић Борис

редовни професор
Јованић Татјана
др

Јованић Татјана

редовни професор

Ванредни професори

Радуловић Бранко
др

Радуловић Бранко

ванредни професор
Костић Светислав
др

Костић Светислав

ванредни професор

Асистенти

Илић Никола

Илић Никола

асистент
Одоровић Ана

Одоровић Ана

асистент

Професори емеритуси

Професори емеритуси

Nothing found.

Професори емеритуси

Nothing found.

Професори емеритуси

Nothing found.

Архиве